แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง รอบที่ 1/2564

การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

 • หลักฐานการวางแผน
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร
  - หนังสือเชิญประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ กำหนดวางแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 4/2564
  - รายงานการประชุม/ภาพประกอบการประชุม

 • หลักฐานการดำเนินการ 
  - ขออนุมัติโครงการ พัฒนาตนเอง e-Learning หลักสูตร M14 : กรบริหารความเสี่ยง
  - หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line กลุ่ม         
 • หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ 
  - รายงานสรุปก่อนการศึกษา Pretest | หลังการศึกษา Posttest
  - รายงานการทำแบบทดสอบก่อนการศึกษา (Pretest)
  - รายงานการทำแบบทดสอบหลังการศึกษา (Posttest)
  - ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

 • หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์
  - หนังสือประเมินติดตามผลฯ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564
  - สรุปรายงานผลการติดตาม/หลักเกณฑ์การคำนวณค่าคะแนน/แบบติดตามและความพึงพอใจ
  - แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 ภาพประชุมคณะทำงาน

 ภาพการติดตามไปใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีสัมภาษณ์