105

วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 1 ฟาร์ม ณ  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0