104

วันที่  22  มกราคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเก็บตัวอย่างเนื้อหมู  เนื้อวัว  จากเขียงในตลาดสดวัดลุ่ม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ตามนโยบายด้านอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดระยอง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0