41608

วันที่  7  สิงหาคม  2560   นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง  พร้อมด้วยนายเจริญมาก  ปิยะบรรหาร  ปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนา  และนายวันชัย  ถาวรเจริญ  ปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย  และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์  จำนวน  2  แห่ง  ชนิดสุกร  อำเภอนิคมพัฒนา  และชนิดโค-กระบือ  อำเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง  ก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดระยองต่อไป  

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 4.0