0094

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2562  ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
          1. โรงฆ่าเทศบาลนครระยอง
          2. โรงฆ่าเทศบาลเมืองมาบตาพุด
          3. โรงฆ่าสมบัติ
บุหงารัตน์
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง